Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem i motywowanie

Cele szkolenia
• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami
• Poznanie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli menedżera
• Rozwijanie kompetencji menedżerskich
• Poznanie możliwości rozpoznawania typów pracowników i odpowiedniego doboru stylu zarządzania
• Nabycie umiejętności przekazywanie poleceń i egzekwowanie ich wykonania
• Nabycie umiejętności motywowania pracowników przez delegowanie
• Zdobycie umiejętności motywowania pracowników poprzez postawę i styl menedżera
• Nabycie umiejętności kreatywnego motywowania
• Zapoznanie się z różnymi metodami zarządzania
• Nabycie umiejętności komunikacyjnych związanych z zadaniami menedżera
• Nabycie umiejętności budowania autorytetu
• Poznanie istotnych czynników sprzyjających skutecznej współpracy między menedżerem a pracownikami

Korzyści 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
• Będą mieli wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania oraz budowania autorytetu wśród pracowników
• Będą potrafili wzmacniać współpracę w zespole poprzez wzmocnienie kompetencji przywódczych
• Zdobędą umiejętności kształtowania wizerunku menedżera
• Będą posiadać wiedzę na temat stylów kierowania zespołem
• Nauczą się uzgadniać i wprowadzać zasady pracy w zespole
• Nauczą się zapobiegać konfliktom pomiędzy członkami zespołu
• Będą znać metody rozwiązywania konfliktów między członkami zespołu
• Będą potrafili zespołowo rozwiązywać problemy
• Zdobędą wiedzę na temat wpływu postawy menedżerskiej na poziom motywacji pracowników
• Nauczą się przekonująco przekazywać polecenia
• Nauczą się egzekwować zadania i prowadzić rozmowy korygujące
• Nauczą się delegować
• Nauczą się metod motywowania pozapłacowego
• Nauczą się skutecznie kierować zespołem wykorzystując wiele skutecznych technik i metod zarządzania

Program szkolenia
1) Zarządzanie zespołem – zagadnienia wstępne
• Skuteczny zespół – charakterystyka
• Skuteczny lider – profil kompetencyjny
• Oczekiwania firmy i zespołu względem kierownika/dyrektora
2) Skuteczna komunikacja w zarządzaniu
• Komunikacja werbalna
• Komunikacja niewerbalna
• Asertywność w zarządzaniu
3) Ja w roli menedżera
• Umiejętności i cechy skutecznego menedżera
• Źródła autorytetu
• Próba dokonania samooceny: moje mocne strony i obszary do rozwoju
4) Zespół i lider
• Rola lidera w zespole – kultura przywódcza, jako czynnik motywujący
• Warunki efektywności w działaniu grupowym
• Typy pracowników a efektywność pracy zespołu
• Błędy w komunikacji liderskiej i ich konsekwencje
• Komunikacja interpersonalna, jako podstawa działania zespołu
5) Zespół – role, relacje, napięcia
• Role w zespole – predyspozycje i potrzeby członków zespołu
• Neutralizowanie napięć w zespole – skuteczna komunikacja, zapobieganie konfliktom
• Elementy asertywnej komunikacji w udzielaniu informacji zwrotnych (pochwał i nagan)
• NVC w skutecznych rozmowach korygujących
6) Zarządzanie sobą w przywództwie
• Kształtowanie wizerunku i autorytetu menedżera w zespole
• Autoprezentacja, jako narzędzie kształtowania relacji w zespole
• Wpływ wizerunku na skuteczność pracy lidera
• Typy liderskie Blanchard’a – test
• Elastyczny lider – sposoby wzmocnienia cech liderskich
7) Kluczowe kompetencje w zarządzaniu zespołem
• Skuteczna komunikacja liderska – metody
• Komunikacja nakierowana na cel
• Przekazywanie poleceń i zadań
• Egzekwowanie zadań
• Przekonywanie – argumentowanie pod kątem korzyści
• Delegowanie
8) Motywowanie pracowników
• Jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
• Pochwała i krytyka – jak je stosować aby były motywujące?
• Osobowość pracownika a motywatory
• Motywacja finansowa i poza finansowa
• Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych
• Jak motywować samego siebie?
• Styl kierowania a motywacja
9) Motywowanie zespołu
• Rola lidera i style przewodzenia ludźmi
• Współzawodnictwo w zespole
• Budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami oraz lojalności pracowników
• Motywująca komunikacja
• Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych, zasady systemów motywacyjnych
• Błędy motywowania
10) Podsumowanie

Metodologia
Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.
Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:
• Burza mózgów,
• Dyskusja,
• Gry symulacyjne,
• Studium przypadków,
• Odgrywanie ról,
• Interaktywne prezentacje,
• Akwarium,
• Praca z kamerą
• Scenki
• Filmy ilustracyjne
• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.

    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.