Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem

Cele szkolenia

• Zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznych strategii zarządzania wiekiem

• Nabycie umiejętności motywowania pracowników zaawansowanych wiekowo

• Zdobycie wiedzy dotyczącej metod i rozwiązań stosowanych w zarządzaniu wiekiem

• Uświadomienie konsekwencji pracy w grupie jednolitej wiekowo

• Uświadomienie korzyści wynikających z budowania firmy na bazie zróżnicowania wieku pracowników

• Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystania pracowników w wieku 45+

• Nabycie wiedzy dotyczącej zasad zatrudniania osób po 45 roku życia

Korzyści

Uczestnicy po szkoleniu:

• Uświadomią sobie wartość pracowników zróżnicowanych wiekowo

• Poznają skuteczną strategię zarządzania ludźmi

• Dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać różnorodnością w organizacji

• Uzyskają efekt synergii w zespole zróżnicowanym wiekowo

• Poznają nowe możliwości marketingowe organizacji – wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej

• Uświadomienie sobie, iż starsi pracownicy są źródłem doświadczenia dla młodszych pracowników

Program szkolenia

1) Wprowadzenie

• Czym jest zarządzanie wiekiem?

• Pozytywne czynniki wynikające z zarządzania wiekiem w firmie

• Dialog międzypokoleniowy – zarządzanie różnorodnością

• Zmiany demograficzne a zarządzanie wiekiem

2) Analiza obecnego sposobu zarządzania wiekiem w organizacji – audyt wieku

3) Zarządzanie wiekiem pracowników

• Możliwości i zagrożenia płynące z pracy z ludźmi zaawansowanymi wiekowo

• Trudności komunikacyjne w zespole międzypokoleniowym

• W jaki sposób wykorzystać doświadczenie starszych pracowników?

• Analiza SWOT pracowników 40- i 40+

• Elementy wnoszone przez doświadczonych pracowników do młodego zespołu?

• Możliwości wynikające z wykorzystania potencjału pracowników reprezentujących różnorodne grupy wiekowe

• Budowanie wiarygodności organizacji – firma społecznie odpowiedzialna

• Przegląd metod i rozwiązań dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w różnych krajach

4) Fizjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania społecznego przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych

• Stereotypy dotyczące wieku

5) Określenie w miejscu pracy obszarów problemowych, u których podłoża leży wiek pracowników 

• „ + ” i „ – ” wynikające z zatrudniania różnych grup wiekowych

6) Zarządzanie wiekiem a budowanie organizacji uczącej się 

• Narzędzia zarządzania wiekiem

• Doświadczenie zdobywane z wiekiem

• Nowa wiedza przynoszona z młodością

• Zespołowe uczenie się – zdobywanie i przekazywanie wiedzy – transfer wiedzy

• Zróżnicowane zespoły zadaniowe a strategia rozwoju organizacji

• Techniki prowadzenia zebrań jako metoda rozwoju wiedzy w organizacji

• Mentoring i intermentoring wewnątrz organizacji

7) Tworzenie indywidualnych planów rozwojowych pracowników

• Specjalistyczne szkolenia

• Coaching

• Szkolenia kompetencji miękkich

• Doradztwo zawodowe dla osób 45+

8) Łączenie strategii zarządzania wiekiem z polityką HR

• Warunki pracy – elastyczne godziny pracy

• Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

• Motywowanie pracowników 40+

9) Przygotowanie firmy i pracowników do odejścia na emeryturę

• Przeciwdziałanie utracie bazy wiedzy i kompetencji przez firmę

• Informowanie o rozwiązaniach finansowych i możliwościach dalszej pracy

10) Podsumowanie

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.