Zarządzenie zmianą

Zarządzanie zmianą

Cele szkolenia: 

 • Zrozumienie procesu zmian w organizacji
 • Pokazanie korzyści wynikających z ustrukturalizowanego podejścia do zmiany
 • Umiejętne przygotowanie się do zmiany
 • Nabycie umiejętności przeprowadzania kluczowych zadań związanych ze zmianą
 • Umiejętne kierowanie ludźmi w zmianie
 • Radzenie sobie z oporem i stresem pracowników w zmianie
 • Nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian (z perspektywy uczestnika i wdrażającego)
 • Zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
 • Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian
 • Zrozumienie roli komunikacji i informacji zwrotnej we wdrażaniu zmian
 • Dostrzeganie korzyści ze zmian i umiejętne przekazywania tych korzyści pracownikom
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów rynkowych wskazujących potrzebę zmian

 

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Będą w stanie świadomie uczestniczyć w procesie zmiany wykorzystując wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji i motywacji zespołów w sytuacji zmiany
 • Zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli w przyszłości planować proces wprowadzania zmiany i efektywnie realizować cele firmy.
 • Będą potrafili zarządzać zmianami oraz sprawnie wdrażać je w życie
 • Nauczą się, w jaki sposób radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian
 • Dowiedzą się jak pracować kreatywnie nad własnym rozwojem, jak z sukcesem wdrażać zmiany również we własnym życiu i w odniesieniu do siebie
 • Ponadto firma zwiększy swą adaptacyjność do przeobrażeń zachodzących na rynku – zwiększenie elastyczności, przygotowywania i skutecznego przeprowadzania zmian w firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Psychologia zmiany

 • Źródła i czynniki zmian
 • Zmiana – po co i co daje
 • Stereotypy dotyczące zmiany
 • Przygotowanie się do zmian

2) Etap rozwoju organizacji a konieczność zmian

 • Definiowanie obszaru zmian w firmie
 • Kiedy jest czas na zmianę?
 • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany
 • Ocena warunków wprowadzenia zmian

3) Przygotowanie i planowanie procesu zmian

 • Etapy zarządzania zmianą
 • Ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
 • Rozważanie ważności i wielkości zmiany
 • Zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
 • Określenie ograniczeń krytycznych
 • Warunki niezbędne dla powodzenia zmiany

4) Wprowadzanie zmian 

• Kiedy wprowadzać zmiany? – równanie zmiany

• Identyfikacja przesłanek warunkujących wprowadzanie zmian

• Fazy występujące w procesie zmiany

• W jaki sposób motywować do zmiany?

• Wizja zmiany

• Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany

• Najczęściej popełniane błędy

5) Zarządzanie procesem zmian w organizacji

• Cykl procesu zmian

• Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie

• Czynniki sukcesu zmiany

• Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany

• Przygotowanie do zmiany w 3 aspektach – przygotowanie pracowników, liderów i organizacji

• Angażowanie pracowników w proces zmian

6) Opór przed zmianami

• Reakcje ludzi na zmiany

• Zmiana a poczucie bezpieczeństwa pracowników

• Budowanie zaangażowania pracowników w zmiany

• Źródła oporu

• Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian

• Rozpoznawanie symptomów oporu

• Radzenie sobie z oporem wobec zmian

• 7 głównych taktyk radzenia sobie z oporem wobec zmian

• Analiza pola sił

• Mapa zaangażowania – narzędzie planowania zmian

 

7) Automotywacja i pozytywne myślenie w procesie kreatywnego zarządzania i zmian organizacyjnych

• Zmiana samego siebie- analiza, diagnoza, rozwiązanie

• Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach

• Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian oraz poznanie sposobów zwiększenia elastyczności wobec zmiany

• Sposoby motywowania jednostek do zmian przy użyciu indywidualnych motywatorów

 

8) Myślenie ukierunkowane na cel 

•  Parametry poprawnie wyznaczonych celów

 

9) Zmiana a ludzie

• Wpływ zmian na zachowania pracowników. Model: reakcja na zmianę

• Przełamywanie niechęci pracowników do zmian

• Zmiana a stres – jak sobie z nim radzić

 

10) Rola kierownika/ dyrektora w zmianie

• Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu

• Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany

• Motywowanie w zmianie

• Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą

• Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych

 

11) Komunikacja w procesie zmian 

• Komunikowanie się z pracownikami w trakcie zmiany

• Dobór kanałów i form komunikacji

• Bariery w komunikacji

• Manipulowanie informacją – efekt plotki

 

12) Rozwiązywanie problemów podczas wdrażania zmiany 

• Rozpoznawanie i zdefiniowanie problemu

• Analiza problemu

• Narzędzia generowania rozwiązań

 

13) Emocjonalne aspekty zmiany 

• Radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych podczas zmian

• Nastawienie emocjonalne ludzi uczestniczących w procesie zmiany

 

14) Podsumowanie

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

 

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


  Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
  Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.