Techniki asertywności

Techniki asertywności

Cele szkolenia

• Nabycie przez uczestników umiejętności zachowań asertywnych w relacjach zawodowych i osobistych

• Nabycie wiedzy o zachowaniach i technikach asertywnych

• Nauczenie się wyznaczania granic w sytuacjach presji

• Nabyć umiejętność budowania asertywnych pochwał

• Poznanie metod radzenia sobie z krytyką

• Określenie własnego stylu komunikacji

• Nabycie umiejętności wyrażania opinii, potrzeb, a także przyjmowania i udzielania krytyki

• Nabycie umiejętności asertywnego reagowania na pochwały

 

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• Będą bardziej skuteczni w kontaktach z partnerami biznesowymi

• Będą potrafili reagować na krytyczne oceny

• Nauczą się analizować własne nawyki oraz przekonania zaburzające skuteczne funkcjonowanie w życiu

• Będą potrafili konstruktywnie wyrażać pochwały oraz krytykę

• Nauczą się wykorzystywać emocje do mobilizacji własnych działań

• Nabędą umiejętność rozpoznawania swoich emocji i potrzeb

• Nabędą umiejętność spontanicznego asertywnego zachowywania się

 

Program szkolenia

1) Wprowadzenie

• Czym jest asertywność

• Charakterystyka zachowań asertywnych

• Rodzaje asertywności – proaktywna, reaktywna

• Psychologiczne podłoże postawy asertywnej

• Postawa asertywna a zachowania uległe i agresywne – różnice

• Mapa asertywności – czy jestem asertywny? (kwestionariusz)

• Rola asertywności w życiu człowieka

• Model trzech A: asertywna postawa, asertywna komunikacja, asertywne zachowanie

• Najczęściej popełniane błędy przy próbie zachowań asertywnych

• Mechanizmy obronne blokujące zachowania asertywne

2) Uwarunkowania asertywności

• Przekonania

• Osobowość

• Postawa życiowa

• Poczucie własnej wartości

• Poczucie wpływu

• Lista praw asertywnych

3) Techniki zachowań asertywnych i ich zastosowanie

• Konstruktywna krytyka

• Informacja zwrotna

• Zdarta płyta

• Asertywna odmowa  – tworzenie komunikatu odmowy

• Feedback

• Odroczenie asertywne

• Z treści na proces

• Chwila na oddech

• Sondowanie

• Komunikat „Ja”

4) Wyrażanie oraz przyjmowanie ocen

• Model Asertywnego Reagowania

• Konstruktywne reagowanie na krytykę, czyli sztuka przyjmowania informacji zwrotnej

• Rodzaje krytyki i sposoby radzenia sobie z jej poszczególnymi formami

• Poznanie indywidualnej reakcji na sytuację krytyki

• Umiejętne wyrażanie pochwał i aprobaty

5) Umiejętne komunikowanie się

• Zadawanie pytań, klaryfikacja, parafraza

• Przekonujący język ciała – kształtowanie asertywnej postawy, gestów i mimiki

• Radzenie sobie w sytuacji presji i manipulacji

• Reagowanie na zachowania inwazyjne

• Obrona przed atakiem werbalnym

6) Asertywny monolog wewnętrzny

• Prowadzenie konstruktywnego dialogu z samym sobą

• Rozwój postawy asertywnej

• Określenie wewnętrznych nawyków i przekonań będących przeszkodą w samorozwoju

• Jak samemu uczyć się asertywności?

7) Emocje a asertywność

• Określenie trudności związanych z ujawnianiem pozytywnych emocji

• Konstruktywne wyrażanie trudnych emocji

• Funkcja gniewu i złości

• Przezwyciężanie poczucia winy i krzywdy

• Wspierający i ograniczający wpływa emocji i potrzeb w asertywności

8) Asertywność w organizacji

• Asertywność a styl kierowania

• Przegląd zachowań asertywnych wobec „trudnych partnerów biznesowych”

9) Podsumowanie 

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.