Metody

METODY

Pracę szkoleniową opieramy na aktywnych metodach kształcenia dorosłych. Prowadzimy szkolenia metodą warsztatową, stawiając na aktywność uczestników, zachęcając do udziału w licznych ćwiczeniach, refleksji, dając najnowsze rozwiązania teoretyczne i praktyczne w danej dziedzinie oraz tworząc praktyczne rozwiązania implementacji zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy i życiu uczestników szkoleń.

Podczas zajęć pracujemy na poziomie zmiany zachowań, wzmocnienia i nabycia umiejętności oraz kształtowania odpowiedniej postawy do wdrożenia i stosowania poznanych technik i rozwiązań.

 

 

Etapy pracy

ANALIZA PRZEDSZKOLENIOWA

Pełna analiza potrzeb stosowana przed szkoleniem obejmuje:

1) Diagnozę potrzeb firmy w stosunku do grupy uczestników (CELE STRATEGICZNE). Poprzez wywiad z osobą/ osobami odpowiedzialnymi za cele strategiczne określamy cele, jakie mają być osiągnięte dzięki szkoleniu (np. Przygotowanie pracowników do nowych obowiązków, przygotowanie do zmian, wzmocnienie kompetencji, jakie będą niezbędne do realizacji długofalowych celów firmy)

2) Diagnozę potrzeb działu (CELE ZESPOŁOWE). Poprzez wywiad z kierownikiem zespołu, który uczestniczy w szkoleniach określamy cele zespołowe, jakie mają być osiągnięte dzięki szkoleniu. Diagnozujemy potrzeby w zakresie współpracy w zespole, konfliktów, wypełniania obowiązków przez poszczególne osoby. Przełożony znając potrzeby i trudności zespołu może zwrócić uwagę na ważne aspekty, które stanowią jeden z celów szkolenia.

3) Diagnoza potrzeb uczestników (CELE INDYWIDUALNE). Po zapoznaniu uczestników z wstępnym programem szkolenia prowadzimy rozmowy indywidualne (telefoniczne) lub przeprowadzamy badanie ankietowe (drogą mailową) z osobami, które mają uczestniczyć w szkoleniu. W badaniu tym każdy może określić swoje własne potrzeby, oczekiwania dotyczące programu szkolenia.

 

Diagnoza może odbywać się w postaci:

 • spotkania bezpośrednie z zamawiającym
 • ankiet (mailowo)
 • rozmów telefonicznych z pracownikami
 • obserwacji pracy

W wyniku analizy powyższych danych (celów z trzech płaszczyzn) tworzymy ostateczny program szkolenia oraz dopasowujemy, lub tworzymy odpowiednie ćwiczenia (np. poprzez opracowanie case study odpowiadającego zdiagnozowanym obszarom trudności).

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenia są WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Wykorzystywane są m. in. następujące metody treningowe:

 

 • Burza mózgów,
 • Dyskusja,
 • Gry symulacyjne,
 • Studium przypadków,
 • Odgrywanie ról,
 • Interaktywne prezentacje,
 • Akwarium,
 • Praca z kamerą
 • Scenki
 • Filmy ilustracyjne
 • Kwestionariusz autodiagnostyczny

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają certyfikaty.

 

 

EWALUACJA

OCENA PRZYDATNOŚCI SZKOLENIA – ANKIETY EWALUACJYNE
Uczestnicy na koniec warsztatu wypełnią anonimową ankietę oceniającą szkolenie i trenera prowadzącego. Pomiar odbywa się zarówno metodą ilościową (pytania zamknięte) i jakościową (pytania otwarte). Obszary, w których zostaną opracowane pytania dotyczyć będą zawartości merytorycznej, zgodności programu z oczekiwaniami, sposobu prowadzenia warsztatu, materiałów dydaktycznych.

OCENA POZIOMU NABYTEJ WIEDZY
Test przed i po działaniach szkoleniowych badających zmianę poziomu wiedzy w tematyce szkolenia. Wyniki i różnica pomiaru zostaną przedstawione w raporcie poszkoleniowym.

OPRACOWANIE RAPORTU POSZKOLENIOWEGO
Po zakończeniu projektu szkoleniowego sporządzony zostanie raport poszkoleniowy. Wiadomości w raporcie będą zwierały informacje odnośnie mocnych i słabych stron grupy oraz propozycje dalszego rozwoju. W raporcie będzie również zestawienie ankiet ewaluacyjnych oceniających szkolenie, trenera oraz własne (uczestników) uświadomione na szkoleniu obszary do dalszego rozwoju a także wyniki testów wiedzy (w przypadku ich przeprowadzenia).