Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie sobą w czasie

Cele szkolenia:
• Nabycie umiejętności planowania w czasie
• Poznanie technik planowania czasu
• Rozpoznanie własnych priorytetów
• Nabycie umiejętności wyznaczania sobie celów
• Nabycie umiejętności porządkowania celów i zadań
• Utrwalenie pozytywnego nastawienia do zarządzania własnym czasem
• Ustalenie trudności w efektywnym wykorzystaniu czasu
• Ukazanie sposobów na zmniejszenie poziomu stresu w życiu zawodowym i prywatnym
• Wypracowanie sposobów automotywacji do pracy i rozwoju
• Nabycie umiejętności delegowania zadań

 

Korzyści
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia:
• Zidentyfikują największych złodziei swojego czasu
• Będą asertywnie radzić sobie z „pożeraczami czasu”
• Będą bardziej zmotywowani i wydajni
• Nauczą się formułować cele w sposób konkretny, jasny i motywujący
• Poznają techniki określania własnych priorytetów
• Nauczą się planować swój czas (plany dniowe, tygodniowe, miesięczne)
• Nauczą się sporządzać plany przedsięwzięć i projektów
• Dowiedzą się, w jaki sposób redukować stres za pomocą techniki pozytywnego nastawienia
• Podniosą efektywność swojej pracy poprzez nabycie umiejętności określania priorytetów, stawiania celów oraz planowania i organizacji pracy
• Nauczą się wdrażać techniki planowania czasu
• Nauczą się panować nad przebiegiem czasu pracy

 

 

 

Program szkolenia
1) Wprowadzenie
• Czym jest czas i na ile można nim zarządzać?
• Czas – źródło sukcesu lub porażki
• Indywidualne znaczenie czasu
• Style zarządzania czasem
2) Obowiązki kierownicze i pracownicze w zakresie organizacji czasu pracy
3) Określenie aktualnego poziomu i efektywności pracy
• Analiza systematyczności i rytmiczności pracy
• Czynniki podwyższające i obniżające efektywność działania
• Dopasowywanie rytmu pracy do zadań
4) Analiza czasu
• Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
• Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
• Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
5) Inni ludzie jako „złodzieje czasu”
• Przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
• Propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami (zarządzanie małpami)
• Asertywność, jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
6) Rozwiązywanie problemów z czasem
• Charakterystyka i strategie osób efektywnie dysponujących czasem
• Narzędzia i techniki gospodarowania czasem
7) Planowanie, jako warunek efektywnego działania
• Osobiste nastawienie do planowania
• Planowanie w różnych perspektywach czasowych – roczne, kwartalne, miesięczne, dzienne
– Metoda Gantta
– Metoda ALPEN
• Znajomość siebie – cele życiowe, cele zawodowe
• Wytyczanie i definiowanie celów
• Określanie priorytetów – zadania ABC, zasada Pareto
• Wykorzystanie terminarza i agendy do planowania pracy, analiza zadań według zasady Eisenhowera
• Krzywa wydajności i koncentracji – kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
• Zasady i techniki planowania
• Błędy w planowaniu
8) Zasady dobrej organizacji pracy
• Przepływ informacji, jako warunek dobrej organizacji pracy
• Umiejętność precyzyjnego i selektywnego zbierania informacji
• Podejmowanie decyzji
• Sieć własnych uwikłań czasowych
9) Delegowanie zadań, jako sposób kierowania pracą zespołu i gospodarowania własnym czasem
• Stopnie i reguły delegowania
• Analiza korzyści płynących ze zlecania
• Przyczyny braku delegowania i jego konsekwencje
• Skuteczne delegowanie
• Trudności podczas delegowania
10) Trudności w zarządzaniu sobą w czasie
• Odwlekanie
• Pracoholizm
• Perfekcjonizm
• Zachowanie typu A
• Nierealistyczny plan dnia
• Strategie przeciwdziałania trudnościom
• Kontrola – czynniki redukujący powstawanie barier czasowych
11) Kontrolowanie realizacji zadań
• Kontrola przebiegu pracy
• Kontrola osiągniętych celów
• Przegląd i ocena dnia (samokontrola)
12) Efektywny odpoczynek
13) Radzenie sobie ze stresem
• Stres a wydajność pracy
• Sposoby redukcji stresu w pracy
• Oddychanie a stres
• Technika pozytywnego nastawienia
• Przykłady ćwiczeń relaksacyjnych
14) Motywacja
• Motywowanie się do wprowadzania zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie
15) Podsumowanie

Metodologia
Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI. Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:
• Burza mózgów,
• Dyskusja,
• Gry symulacyjne,
• Studium przypadków,
• Odgrywanie ról,
• Interaktywne prezentacje,
• Akwarium,
• Praca z kamerą
• Scenki
• Filmy ilustracyjne
• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.

    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.