Zarzadzanie projektami

Zarządzanie projektami

Cele szkolenia 

• Nabycie wiedzy na temat prowadzenia  projektów

• Poznanie nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem

• Nabycie umiejętności  efektywnego działania w ramach grupy projektowej

• Poznanie skutecznych metod komunikacji w projektach

• Nabycie umiejętności  identyfikowania błędów popełnianych  w czasie realizacji projektu

• Poznanie  zasad  tworzenia zespołu projektowego

• Nabycie umiejętności precyzyjnego definiowania głównych  i cząstkowych celów projektu

• Poznanie metod monitorowania przebiegu  realizacji projektu

• Poznanie zasad budowy struktury podziału prac

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• Będą wiedzieli czym jest projekt i na czym polega jego specyfika

• Poznają efektywne metod y zarządzania projektem

• Będą potrafili  zastosować podstawowe techniki związane z zarządzaniem projektem

• Będą rozumieli zasady funkcjonowania projektów w organizacjach

• Będą świadomymi członkami zespołu  projektowego

• Będą potrafili zbudować harmonogram  realizacji projektu

• Będą posiadali wiedzę o identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem w projektach

 

Program szkolenia:

1) Wprowadzenie

• Definicje projektu

• Podstawowe parametry projektu

• Struktura projektu i struktury organizacyjne

• Czynniki wpływające na skuteczną realizację projektu

• Cykl życia projektu

• Określenie potrzeb

• Ustalenie celu projektu

2) Planowanie projektów

• Planowanie zakresu i struktury podziału pracy projektu

• Definiowanie głównych kamieni milowych

• Techniki realizacji projektów

• Techniki planowania kosztów projektu

• Budowanie harmonogramu projektu

• Typy harmonogramów

• Wykres Ganita

• Rozkład zasobów w projekcie

• Identyfikacja podstawowych błędów i sposobów ich eliminacji w planowaniu projektu

3) Zarządzanie projektem

• Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami

• Problemy oraz nieprawidłowości w trakcie zarządzania projektami

• Uwarunkowania powodzenia projektu

• Analiza otoczenia projektu

• Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu

• Ustalanie wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania

4) Cykl życia projektu

• Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych

• Diagram struktury produktów

• Diagram następstwa produktów

• Opis produktu końcowego

• Schemat sieciowy projektu (metoda ścieżki krytycznej)

5) Metody monitorowania projektu

• Diagnozowanie przyczyn wystąpienia odchyleń i konieczność wprowadzania aktualizacji harmonogramu

• Wykorzystanie harmonogramu w budowaniu pozytywnych relacji i oczekiwań z głównymi interesariuszami projektu

• Kontrola kosztów i zalokowanych zasobów na różnych etapach cyklu życia projektu

• Szacowanie wartości projektu

6) Budowa skutecznego zespołu projektowego

• Pojęcie struktury podziału prac i jej definiowanie

• Zasoby w projekcie – ich rola i alokacja

• Sposób organizacji zespołu projektowego

• Typy zespołów, ich zalety i wady

• Fazy życia zespołu

• Style zarządzania i etapy rozwoju pracownika

• Motywowanie członków zespołu projektowego

7) Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektu

• Natura ryzyka w projekcie – podstawowe definicje

• Planowanie zarządzania ryzykiem

• Identyfikacja ryzyka

• Obszary i kategorie ryzyka

• Zagrożenia występujące w poszczególnych obszarach projektu

• Plan zarządzania ryzykiem

8) Realizacja i zamknięcie projektu

• Akceptacja planu projektu

• Weryfikacja, raportowanie i monitorowanie zakresu projektu

• Ocena na zakończenie projektu

• Dokumentacja projektowa

• Formalne zamkniecie projektu

9) Komunikacja w projekcie

• Formalna i nieformalna komunikacja w projekcie

• Sposoby przekazywania informacji

• Prowadzenie spotkań

10) Przyczyny porażek projektów

11) Podsumowanie

 

 

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.

    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.