Efektywna komunikacja

Efektywna Komunikacja

Cele szkolenia

• Poznanie czynników sprzyjających efektywnej komunikacji oraz czynników ją blokujących

• Zdobycie  wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji

• Radzenie sobie w rozmowach z tzw. „trudnym rozmówcą”

• Nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowej relacji z innymi ludźmi

się

• Zdobycie wiedzy na temat asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych

• Poznanie własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na budowanie relacji zawodowych

• Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

• Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie, a także rozumienia innych

• Nabycie umiejętności posługiwania się językiem perswazji

• Wzmocnienie dyplomacji słownej

 

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

• Będą potrafili dostrzegać i analizować komunikaty niewerbalne  i werbalne rozmówcy

• Będą potrafili unikać sytuacji konfliktowych powstałych w wyniku błędów w komunikowaniu się

• Będą potrafili aktywnie słuchać swego rozmówce

• Będą potrafili unikać  błędów w komunikacji

• Będą potrafili udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej

• Będą potrafili nawiązywać i utrzymywać kontakt z partnerem rozmowy

 

Program szkolenia

1) Wprowadzenie

• Czym jest komunikacja?

• Schemat procesu komunikacji

• Koło komunikacji

• Lejek komunikacyjny

2) Rodzaje komunikacji

• Komunikacja werbalna

* Parafraza

* Aktywne słuchanie

* Wykorzystywanie pytań

* Udzielanie i odbieranie informacji zwrotnej – zastosowanie komunikatu JA

• Komunikacja niewerbalna

* Mowa ciała – mimika, postawa, gesty

* Odczytywanie zachowań rozmówcy

3) Podstawowe bariery w komunikacji

• Czynniki utrudniające skuteczne komunikowanie się

• Subiektywizm – źródło nieporozumień

• Metody zwiększające efektywność komunikacji

* Dopasowanie technik do celu komunikacji

* Dostosowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy

* Konstruktywne krytykowanie

4) Kryteria efektywnej komunikacji

• Przekonujący głoś – ćwiczenia

• Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

• Dyplomacja słowna

5) Style komunikacji

• Rodzaje stylów komunikowania się

• Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych

• Zbadanie oddziaływania własnego sposobu komunikowania się na funkcjonowanie otoczenia

• Sposoby komunikowania się z osobami przejawiającymi różne style

6) Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rozmówcą

• Pierwsze wrażenie w kontaktach interpersonalnych

• Techniki autoprezentacji

• Czynniki ułatwiające budowanie porozumienia

• Identyfikacja potrzeb rozmówcy

• Język perswazji

7) Asertywność w komunikacji 

• Sztuka odmawiania, odwaga i pewność siebie

• Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki

• Poznanie technik sprzyjających skutecznej asertywności

8) Rozwiązywanie problemów 

• Model rozwiązywania problemów

• Model „komunikacja w konflikcie”

• NVC a rozwiązywanie problemów

• Kontakt z „trudnym” rozmówcą

• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

9) Podsumowanie

Metodologia

Szkolenie będzie WARSZTATEM kształtującym PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI.

Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

• Burza mózgów,

• Dyskusja,

• Gry symulacyjne,

• Studium przypadków,

• Odgrywanie ról,

• Interaktywne prezentacje,

• Akwarium,

• Praca z kamerą

• Scenki

• Filmy ilustracyjne

• Kwestionariusz autodiagnostyczny


    Wypełnij formularz aby zapisać się na wybrane szkolenie.
    Skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.